Tuần thứ 48, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

Thời gian Nội dung Chủ trì/tham dự Địa điểm Thành phần Theo dõi Ghi chú
Thứ hai, ngày 27/11/2023
08:00 Họp Thành viên UBND tỉnh để nghe Sở Tài chính báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2023 và xây dựng dự toán NSNN năm 2024, Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2024-2026 và một số nội dung khác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng họp số 1, VP UBND tỉnh Các Sở, ban, ngành CVP, PCVP Tuyển, Phòng KT
14:00 Công bố các quyết định về công tác cán bộ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng họp số 1, VP UBND tỉnh BTCTU, ĐUK, các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, y tế, Lao động TB&XH, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh CVP, Phòng TH
15:00 Chủ trì họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng họp số 1, VP UBND tỉnh Lãnh đạo VP, Các phòng CM
16:00 Chủ trì họp Giao ban UBND tỉnh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng họp số 1,VP UBND tỉnh Lãnh đạo VP,Các phòng CM

Đơn vị quản lý, vận hành: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Số 96, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
0261.3544278 vpubnd@daknong.gov.vn
© Bùi Thế Tân - 0914412124